Odszkodowania za straty z powodu ASF

Gdy podejrzewamy, że w naszym stadzie występuje zarażone zwierzę, musimy niezwłocznie powiadomić o tym odpowiednie organy weterynaryjne (np. powiatowy inspektorat weterynarii).

Hodowcom trzody chlewnej, którzy zgłosili podejrzenie wirusa w swoim gospodarstwie, przysługuje ze środków budżetu państwa zapomoga, odszkodowanie lub nagroda za zwierzę, które padło z powodu choroby Afrykański pomór świń (ASF).

Wysokość zapomogi stanowi 2/3 wartości rynkowej zwierzęcia. Wartość rynkową określa się na podstawie średniej z 3 kwot oszacowania przyjętych przez powiatowego lekarza weterynarii oraz 2 rzeczoznawców wyznaczonych przez tego lekarza z prowadzonej przez niego listy rzeczoznawców.

Odszkodowanie z budżetu państwa przysługuje hodowcy, jeśli zwierzęta zostały zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów zajmujących się zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt lub padły w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej. Odszkodowaniu podlegają również produkty pochodzenia zwierzęcego, jaja wylęgowe, pasze oraz sprzęt, które zostały zniszczone z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej i nie mogą zostać odkażone.
Wysokość odszkodowania jakie przysługuje jest równe wartości rynkowej zwierzęcia, zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu. Wartość rynkową określa się na podstawie średniej z 3 kwot oszacowania przyjętych przez powiatowego lekarza weterynarii oraz dwóch rzeczoznawców wyznaczonych przez tego lekarza z prowadzonej przez niego listy rzeczoznawców.

Odszkodowanie nie może zostać przyznane, jeżeli hodowca trzody chlewnej nie zastosował się do obowiązków, które są określone w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, nie zgłosił podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt w swoim gospodarstwie, nie odizolował chorych zwierząt i gospodarstwa lub nie współpracował z powiatowym lekarzem weterynarii.


Odszkodowanie nie jest przyznane również w sytuacji, kiedy hodowca wprowadził do swojego gospodarstwa zwierzę o którym wiedział, że jest chore, zakażone lub podejrzane o zakażenie lub chorobę.

Wydana przez powiatowego lekarza weterynarii decyzja w sprawie odszkodowania jest ostateczna. Posiadacz zwierzęcia może, w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu rejonowego.

Wypłacone odszkodowania nie podlegają zajęciu na pokrycie należności publicznych, jeżeli zostaną wykorzystane na odtworzenie wcześniej posiadanego stanu zwierząt.

Nagroda ze środków budżetu państwa może zostać przyznana osobom, którym nie przysługuje odszkodowanie, a które przyczyniły się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej. Nagrodę przyznaje wojewódzki lekarz weterynarii na wniosek powiatowego lekarza weterynarii.