Obszary objęte restrykcjami

W ramach walki z ASF na terytorium naszego kraju zostały wyznaczone obszary objęte różnymi restrykcjami:

1. Strefa niebieska – obszar zagrożenia. W jej obrębie obowiązują następujące restrykcje dotyczące warunków przemieszczania świń.

Zasady dotyczące przemieszczania w obrębie strefy niebieskiej:

 • Świnie transportowane do innych gospodarstw lub rzeźni muszą posiadać świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii, a ich hodowca musi uzyskać zgodę powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie świń,
 • Świnie muszą być zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem,
 • Po uzyskaniu stosownych dokumentów i przeprowadzeniu badań świnie przemieszcza się bezpośrednio do innych gospodarstw lub rzeźni w obrębię tej strefy.

Zasady dotyczące przemieszczania poza strefę niebieską w granicach Polski:

 • Poza strefę niebieską można przemieszczać świnie jedynie w celu natychmiastowego uboju specjalnie zatwierdzonej do tego celu rzeźni ,
 • Przemieszczaniu podlegają świnie, które:
  • Przebywały w gospodarstwie co najmniej 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia
  • pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
  • zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem,
  • nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF,
  • Posiadają świadectwo zdrowia.
 • Transport musi odbywać się z góry określonymi trasami przewozu.
 • Środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, muszą być czyszczone i odkażane niezwłocznie po rozładunku, a dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażania po ostatnim przemieszczeniu zwierząt lub jego kopia muszą być przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii,
 • Transport musi spełniać również wszystkie warunki określone przez właściwego dla gospodarstwa lekarza powiatowego weterynarii.

2. Strefa czerwona – obszar objęty ograniczeniami.

Zasady dotyczące przemieszczania w obrębie strefy czerwone:

 • Świnie transportowane do innych gospodarstw lub rzeźni muszą posiadać świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii, a ich hodowca musi uzyskać zgodę powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie świń,
 • Świnie muszą być zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem,
 • Po uzyskaniu stosownych dokumentów i przeprowadzeniu badań świnie przemieszcza się bezpośrednio do innych gospodarstw lub rzeźni w obrębię tej strefy.
 • W odróżnieniu od zasad panujących w strefie niebieskiej dopuszcza się możliwość zgromadzenia świń przemieszczanych do rzeźni w miejscu przeznaczonym na skup zwierząt lub przeznaczonym na targ; miejsce to musi znajdować się na obszarze objętym ograniczeniami; takie przemieszczenie jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii (należy wcześniej złożyć do niego wniosek o wydanie pozwolenia).


Zasady dotyczące przemieszczania poza strefę czerwoną w granicach Polski:

 • Przemieszczaniu podlegają świnie, które:
  • Przebywały w gospodarstwie co najmniej 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
  • pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej ani czerwonej,
  • zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem,
  • nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF,
  • Posiadają świadectwo zdrowia.
 • Środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, muszą być czyszczone i odkażane niezwłocznie po rozładunku, a dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażania po ostatnim przemieszczeniu zwierząt lub jego kopia muszą być przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii,

3. Strefa żółta – obszar ochronny.

Zasady dotyczące przemieszczania świń do innych gospodarstw lub do rzeźni w obrębie strefy żółtej oraz poza ten obszar w granicach Polski:

 • Przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii (nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką). W strefie żółtej nie ma wymogu przeprowadzanie badań laboratoryjnych.
 • Zasady dotyczące przemieszczania świń poza granice Polski:
 • Przemieszczaniu mogą podlegać świnie, które przebywają w gospodarstwie co najmniej 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
 • pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
 • w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym,
 • w ciągu 24 godzin przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF – następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawił im świadectwo zdrowia.
 • Wywóz świń z obszaru ochronnego do innego państwa Unii Europejskiej musi również uwzględniać wymagania dotyczące choroby Aujeszkyego.